Alminnelige forretningsvilkår SHKM AS

Alminnelige forretningsvilkår

Generelt

1.1 Disse alminnelige forretningsvilkårene (“Vilkårene”) gjelder for all forretningsvirksomhet mellom Seilmaker HK Mathiesen AS org nr. 919628162 , heretter referert til som “Selskapet,” og enhver kunde, heretter referert til som “Kunden.”

Produkter og tjenester

2.1 Selskapet tilbyr industrielle produkter og tjenester, som beskrevet i tilbud, kontrakter eller annen avtaleinngåelse mellom Selskapet og Kunden.

2.2 Produktene og tjenestene skal leveres i samsvar med relevante kvalitetsstandarder og spesifikasjoner, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene.

Bestillinger og levering

3.1 Kunden kan plassere bestillinger hos Selskapet i samsvar med gjeldende bestillingsprosedyrer.

3.2 Levering av produkter og tjenester vil bli utført i henhold til avtalt tidspunkt og sted. Selskapet vil gjøre rimelige anstrengelser for å overholde leveringstidene, med mindre forsinkelse skyldes force majeure-hendelser eller omstendigheter utenfor Selskapets kontroll.

3.3 Kunden er ansvarlig for å gi korrekte og fullstendige leveringsdetaljer til Selskapet.

Priser og betaling

4.1 Priser for produkter og tjenester vil bli fastsatt i tilbud, kontrakter eller annen avtaleinngåelse mellom partene.

4.2 Alle priser er eksklusive gjeldende skatter, avgifter og toll, med mindre annet er spesifisert.

4.3 Kunden skal betale for produktene og tjenestene i henhold til avtalt betalingsbetingelser. Selskapet kan kreve forhåndsbetaling eller sikkerhet i visse tilfeller.

4.4 Eventuelle forsinkede betalinger vil være underlagt forsinkelsesgebyr og renter i henhold til gjeldende lovgivning.

Ansvarsbegrensninger

5.1 Selskapet påtar seg ikke ansvar for tap, skade eller konsekvensskader som oppstår som følge av bruk eller feilbruk av produktene eller tjenestene.
En garanti begrenser seg til produktets ordrestørrelse fraskrevet brukskostnad.  

5.2 Kunden skal være ansvarlig for å sikre at produktene eller tjenestene er egnet for deres spesifikke behov og formål.

5.3 Selskapet skal ikke være ansvarlig for eventuelle forsinkelser, feil eller mangler som oppstår som følge av force majeure-hendelser eller omstendigheter utenfor Selskapets kontroll.

Immaterielle rettigheter

6.1 Alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker, patenter eller know-how, forbundet med produktene eller tjenestene, forblir Selskapets eiendom, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.

Konfidensialitet

7.1 Partene skal opprettholde konfidensialiteten til all ikke-offentlig informasjon som er utvekslet mellom dem i forbindelse med forretningsvirksomheten, med mindre annet er avtalt skriftlig eller pålagt av loven.

Avslutning

8.1 Disse Vilkårene kan avsluttes av enten ene part ved skriftlig varsel til den andre parten.

8.2 Eventuelle bestemmelser som etter sin natur er ment å overleve avslutning av disse Vilkårene, vil forbli gjeldende etter avslutning.

Tvisteløsning

9.1 Enhver tvist eller uenighet som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene skal søkes løst gjennom gode tro-forhandlinger mellom partene.

9.2 Hvis tvisten ikke kan løses gjennom forhandlinger, skal den underlegges jurisdiksjonen til de relevante domstolene i henhold til gjeldende lovgivning.